7 důvodů pro členství v organizaci Otevřená města

Cílem spolku Otevřená města je otevřené fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí. Podrobnosti jsou rozepsány na stránce cíle spolku.

1. Finanční úspory a centrální zadávání zakázek

 • Samosprávy si dnes pořizují samy jednotlivá řešení obdobných parametrů. Za vývoj těchto aplikací zaplatí dodavatelům největší města a ostatním městům dodavatel vyvinuté aplikace licencuje.
 • Organizace umožní sdílení fixních nákladů členských samospráv na vývoj aplikací v rámci konkrétních projektů, a tedy i uspoří jednotlivým samosprávám finanční prostředky.
 • Z dlouhodobého hlediska bude organizace nabízet platformu pro centrální zadávání veřejných zakázek na vývoj specializovaného software pro veřejnou správu (např. administrace grantů, evidence usnesení, účetnictví veřejné správy apod.), a to dobrovolně na žádost těch měst a obcí, které mají tímto způsobem zájem ušetřit veřejné peníze.

2. Nezávislost a lepší vyjednávací pozice

 • Město často platí vysoké částky za programy jedinému dodavateli a stává se na něm zcela závislé. Dodavatelé si přirozeně chtějí uchovat svou dosavadní pozici a města vzhledem k závislosti nemůžou reálně vyjednávat.
 • Je např. někdy složité existující software rozšířit o součástku od jiného dodavatele, která umožní průběžně informace zveřejňovat. V tomto vyjednávání má město slabou pozici, pokud se nespojí s ostatními městy a obcemi.
 • Organizace bude hájit zájmy samospráv u dodavatelů, protože společné vyjednávání zajistí výhodnější podmínky.

3. Projekty budou vznikat za účasti odborníků

 • Otevřená města kladou důraz na spolupráci s veřejnými vysokými školami a neziskovým sektorem.
 • Chceme, aby odborníci z univerzit a neziskového sektoru přispívali do projektů, které zlepší veřejnou správu.
 • Pod vedením odborníků se budou moci přidat i studenti vysokých škol, např. se podílet na vývoji software anebo pomáhat vedení města s namátkovou kontrolou výdajů.

4. Sdílíme navzájem zkušenosti

 • Projekt, který v jednom městě funguje zcela bez problémů, je v jiném městě tunelem na veřejné prostředky.
 • Zatím je to spíše tak, že s každým novým projektem se musí zpracovat nové studie, rešerše a právní posudky, bez využití již zpracovaných materiálů.
 • Organizace poskytne zázemí pro sdílení informací mezi samosprávami a jejich zkušeností.

5. Open source rozváže městům ruce

 • Rozvážeme ruce městům, která dnes musí vyhlašovat veřejné zakázky pro jednoho monopolního dodavatele a mají kvůli tomu problémy u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Open source pomůže omezit závislosti na monopolních dodavatelích.
 • Open source také ušetří náklady, protože nebude nutné platit licenční poplatky a jeho komerční podporu bude možné soutěžit v otevřené soutěži o nejnižší cenu.
 • Veškerý software vyvíjený v rámci organizace za veřejné prostředky bude dostupný jako open source software. Město samozřejmě bude moci využívat společně s ním proprietární řešení, do kterých investovala.
 • Členové organizace budou mít možnost připomínkovat vyvíjené funkcionality tak, aby vyhovovaly jejich specifickým podmínkám.

6. Poradíme členům, jak otevřít město

 • Organizace bude v úzkém kontaktu se subjekty, které se věnují přístupu k informacím, opakovanému použití informací a otevřeným datům.
 • Každý člen bude mít právo na provedení prověrky otevřenosti, který zkontroluje klíčové oblasti otevřenosti a případně dá členovi vhodná konkétní doporučení ke zlepšení.
 • Otevřená města členům poskytnou či zprostředkují poradenství a informace o tuzemských a zahraničních přístupech k otevřenosti a související legislativě.

7. Organizace je otevřená všem relevantním subjektům vč. politických stran

 • Organizace spolupracuje s územními samosprávami, státními orgány, veřejnými vysokými školami, výzkumnými a vědeckými institucemi, školami, politickými stranami, příspěvkovými a jinými městskými organizacemi, neziskovým sektorem a dalšími institucemi, bez ohledu na to, zda jsou členy organizace, pokud se ztotožňují s cíli a principy činnosti organizace a zavážou se pomoci při prosazování cílů organizace.

Města a obce se mohou stát řádnými členy, ostatní subjekty přidruženými členy. Více informací, jak se stát členem, se dozvíte na stránce členství.

Stát se členem!